Jau padovanotos 146 dovanos!     Dovanų vertė: 23876 Lt
iš laimėjo Nemokamą teisinę konsultaciją! Dovanos vertė: 121 Lt
Apgailėstaujame, bet projektas DovanuLietus.lt yra sustabdytas. Jeigu Jus domina projekto pirkimas, prašome susisiekti info@advertis.lt

Naudojimosi internetine svetaine www.DovanuLietus.lt taisyklės

Taisyklės paskutinį kartą atnaujintos 2012-07-05.
 
Bendrosios nuostatos
 
1. Internetinė svetainė www.DovanuLietus.lt priklauso UAB „Advertis“, juridinio asmens kodas 302806502, adresas korespondencijai – S. Stanevičiaus g. 90-2, 07103 Vilnius. Šis dokumentas yra sutartis tarp UAB „Advertis“ (toliau – Paslaugų teikėjas) ir Jūsų (toliau – Klientas) dėl naudojimosi interneto svetaine www.DovanuLietus.lt (toliau – Svetainė).
 
2. Naudodamasi(s) Svetaine Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs (-usi) su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.
 
3. Naudojimasis Svetaine šių taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą, Klientui prisijungus prie Svetainės naudojantis interneto ryšiu. Klientas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų ir būti jų susaistytas. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis Svetaine.
 
4. Taisyklės gali būti keičiamos bet kuriuo metu, apie tai informuojant naudotojus ir trečiuosius asmenis pačioje Svetainėje. Pakeistos Taisyklės privalomos nuo informavimo apie jų pakeitimus, t. y. nuo Taisyklių paskelbimo Svetainėje.
 
5. Internetine svetaine www.DovanuLietus.lt ir joje teikiamomis paslaugomis gali naudotis Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys.
 
6. Svetainė yra valdoma paslaugų teikėjo, kuris nustato, keičia, apriboja kliento registraciją, naudojimosi Svetaine sąlygas bei tvarką. 
 
7. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa iš dalies arba visai negaliojančia nuostata, ji likusių Taisyklių nuostatų nedaro negaliojančių.
 
Teikiamos paslaugos ir naudojimasis jomis
 
8. Internetinė svetainė teikia nemokamų loterijų, konkursų, žaidimų organizavimo paslaugas, reklamos paslaugas bei su tuo susijusias kitas paslaugas (toliau – Paslaugos).
 
9. Paslaugų teikėjas turi teisę stabdyti visų ar dalies anksčiau nurodytų paslaugų teikimą. Naudojimasis svetainės paslaugomis reiškia sutikimą gauti įvairius informacinius pranešimus apie www.DovanuLietus.lt veiklą – naujienlaiškiu, SMS žinute, elektroniniu laišku ar kitais būdais.
 
10. Paslaugų teikėjas neatsako už Svetainės paslaugų tiekimo trikdžius – internetinio ryšio tiekimą ar bet kokio pobūdžio kompiuterinio piratavimo veiksmus ar žalą sukeltą virusų. 
 
11. Klientas įsipareigoja naudotis Svetainės teikiamomis paslaugomis, nepažeisdamas šio tinklalapio naudojimosi sąlygų – Taisyklių ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Svetainės Klientai įsipareigoja neužsiimti jokia veikla, kuri sąlygotų paslaugų teikimo trukdžius.
 
Kliento teisės ir pareigos
 
12. Klientas įsipareigoja:
13.1. pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą bei pavardę, el. pašto adresą, mobilaus telefono numerį, apskritį, savivaldybę, gimimo datą, lytį;
13.2. nenaudoti Svetainės ir (ar) Paslaugų neteisėtiems veiksmams vykdyti arba sukčiavimui;
13.3. užtikrinti, kad pateikiama informacija ir duomenys (toliau – Kliento informacija) nėra klaidinanti ar neteisinga; 
13.4. nerinkti, nekaupti, nekelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamų, neskelbti bei neplatinti Svetainės vartotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Svetainės vartotojų veiksmus;
13.5. saugoti savo prisijungimo vardą ir slaptažodį tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys;
13.6. nedelsdamas pranešti Paslaugų teikėjui apie bet kokius Kliento pateiktos informacijos (ypač pateiktos registruojantis Svetainėje) ir (ar) duomenų pasikeitimus pakeisdamas informaciją Svetainės anketoje;
13.7. nedelsdamas el. paštu pagalba@dovanulietus.lt pranešti Paslaugų teikėjui, jei Kliento vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi naudotis Svetaine, tapo žinomi tretiesiems asmenims.
13.8. turėti tik vieną paskyrą;
13.9. nedalyvauti nemokamose loterijose ar konkursuose už kitus asmenis;
13.10. nurodyti savo asmens duomenis (vardą ir pavardę) tiksliai taip, kaip yra parašyta Kliento asmens dokumente (pase arba asmens tapatybės kortelėje).
 
14. Naudodamasis bet kuria Paslauga Klientas patvirtina, kad jis (ji):
14.1. yra Lietuvos Respublikos fizinis ar juridinis asmuo;
14.2. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas šiuose Taisyklėse;
14.3. supranta ir sutinka, kad Klientui sutikus su šiomis Taisyklėmis tarp Kliento ir UAB „Advertis“ sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;
14.4. supranta ir sutinka, kad tuo atveju, jei vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Svetaine, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomi Klientui, ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o UAB „Advertis“ neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti vartotojo tapatybės;
14.5. supranta ir sutinka, kad UAB „Advertis“ tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Taisyklėmis ir Privatumo politikos nuostatais. 
 
Paslaugų teikėjo teisės ir pareigos
 
15. Paslaugų teikėjas turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Kliento teisę ar galimybę naudotis Svetaine, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Klientas pateikė Svetainei, pakeitimu, Kliento paskyros panaikinimu ir uždraudimu Klientui iš naujo registruotis Svetainėje, jei Klientas:
15.1. pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse;
15.2. pateikė neteisingą, nepilną ir (ar) klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis Svetaine;
15.3. tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Svetainėje, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, UAB „Advertis“ nuomone, netinkamai elgiasi.
 
16. Paslaugų teikėjas turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Kliento veiksmus Svetainėje. Naudodamas teisėtas priemones Paslaugų teikėjas turi teisę tirti visus Taisyklių pažeidimus.
 
17. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kada savo nuožiūra pašalinti iš Svetainės bet kokią Kliento pateiktą informaciją, jei, Paslaugų teikėjo nuomone, jie pažeidžia šias Taisykles, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai moralei.
 
18. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kada savo nuožiūra pakeisti ar pertvarkyti Svetainėje teikiamą Kliento informaciją tam, kad Svetaine būtų patogiau naudotis.
 
19. Šalys susitaria, kad Paslaugų teikėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą.
 
Taisyklių pažeidimo pasekmės
 
20. Svetainėje pateikta Kliento informacija, kuri yra klaidinanti ir neatitinka tikrovės bei nurodytų informacijos pateikimo instrukcijų ir šių Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų, Paslaugų teikėjo gali būti blokuojama; pateikta žinomai klaidinga informacija gali būti Paslaugų teikėjo redaguojama.
 
21. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Kliento prieigą prie Svetainės ar naudojimąsi jos teikiamomis paslaugomis už Taisyklių ar teisės aktų pažeidimus.

22. Jeigu nustatoma, kad nemokamos loterijos ar konkurso laimėtojas pažeidė svetainės Taisykles (pvz., nurodė neteisingus asmens duomenis, turėjo keletą paskyrų, dalyvavo už kitus asmenis), jis yra diskvalifikuojamas ir prizas atitenka kitam dalyviui.

23. Laimėjimo atveju Klientas privalo patvirtinti savo asmens tapatybę su asmens dokumentu (pasu ar asmens tapatybės kortele). Jeigu asmens dokumente nurodyti vardas ar pavardė nesutampa su Kliento įvestais vardu ar pavarde, užfiksuotais atsakinėjimo į nemokamos loterijos (ar konkurso) klausimą metu, Klientas diskvalifikuojamas ir prizas atitenka kitam dalyviui.
 
Asmens duomenų pateikimas
 
24. Klientų asmens duomenys renkami, teikiami ir apdorojami laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų ir vadovaujantis Privatumo politikos nuostatomis
 
Intelektinė nuosavybė
 
25. Paslaugų teikėjas yra visų teisių į Svetainės turinį savininkas ir turi išimtinę teisę ją naudoti.
 
26. Bet koks Klientų ar trečiųjų asmenų atliekamas Svetainės turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Paslaugų teikėjo leidimo ir (arba) nesilaikant Taisyklių yra autorių, gretutinių teisių ir kitų teisių pažeidimas, už kuriuos numatyta atsakomybė yra reglamentuojama Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų.
 
27. Klientas sutinka, kad Kliento teikiama informacija, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Svetainės duomenų bazės dalimi, Paslaugų teikėjo ar jo įgaliotų asmenų būtų saugomi ir įstatymų nustatytais būdais naudojami. Paslaugų teikėjas, naudodamas informaciją apie Klientus, trečiuosius asmenis ir (ar) apie juos publikuojamą informaciją, nebus įpareigotas mokėti Klientui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio informacijos naudojimą.
 
Atsakomybė
 
28. Klientas sutinka, kad Paslaugų teikėjas nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės, ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
 
29. Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad Svetainė ir (ar) Paslaugos pateikiamos be jokių papildomų Paslaugų teikėjo patvirtinimų ar garantijų dėl to, jog Svetainė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, numatytos apimties arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Klientui ar tretiesiems asmenims. Paslaugų teikėjas nėra ir nebus atsakingas už Svetainėse esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats Paslaugų teikėjas) ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Klientui ar tretiesiems asmenimis.
 
30. Paslaugų teikėjas neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Klientas naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis bei siųsdamas, talpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamą bet kokią informaciją.

31. Paslaugų teikėjas neatsako už nemokamų loterijų ar konkursų prizų steigėjų įsipareigojimų nevykdymą (prizų įteikimą/suteikimą/pristatymą laimėtojui).
 
32. Klientas supranta ir sutinka, kad Paslaugų teikėjas, atsižvelgdamas į šias Taisykles, niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą, susijusį su Kliento naudojimusi Svetaine ir (ar) Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Klientas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Klientui naudojantis Svetaine ar Paslaugomis, ar jose esančia informacija.
 
33. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Paslaugų teikėjui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti kokius nors nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
 
Teisiniai ginčai
 
34. Internetinė svetainė www.DovanuLietus.lt vykdo veiklą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir jų nustatyta tvarka. Bet kokie kilę ginčai bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir Lietuvos Respublikos teisme pagal UAB „Advertis“ buveinės vietą.
© 2013 Nemokama loterija „Dovanų lietus“.